26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол


26.05.2008 г., с. 3


^ Мащабите на източването са гигантски


На практика няма продажби , а подаръци , твърдят магистратите


Кога е образувано делото за "Со­фийски имоти”? Димитрова: В края на 2006 г. въз

база на одитен доклад на столичния инс­пекторат 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. На нас ни бе възложено през есента на 2007 г. Обемът от материали е громаден. Само огледът им продължи 4 ме­сеца.

- През декември влязохте с милиция в кабинета на "Софийски имоти" и намерих 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­те "таен" архив. Имаше съмнения за умишлено укриване на документи.

Панайотов: Не събрахме достатъчно доказателства за повдигане на обвинение. Истината е, че като че ли и изпълнителният директор не знае какво става в 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол дружество­то и други движат нещата.

Но за нас ценность бе да си съберем документите и да си приключим производ­ството. Иззетите тогава материали ни по­могнаха в много 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол насоки. Най-важни са про­токолите от заседанията на борда, също така договорите за дарения, реклами, спонсорство.

Георгиев: След акцията тогава още 8-9

пъти изземвахме громаден брой материали, които вече ни бяха предавани доброволно.

- Вече 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол приключвате пър­вия случай от аферата "Со­фийски имоти", колко дела ще се нароят от нея?

Георгиев: Много. Поне 12 разследвания ще има само за съвместните дружества, и то обемисти разследвания 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. При тях трябва да се изследва всич­ко - създаването на АД, купува­нето на квоти, внасянето на ка­питала, оценките.

Схемите на създаване на те­зи дружества са коренно раз­лични и няма 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол как да се сложат под един знаменател.

Панайотов: Проверяваме цялата дейност на "Софийски

имоти" от създаването му през 1995 г. до 2004 г. Разследват се продажби и наеми, роль в съвместни дружества, данъчни престъпления, дарения 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол, реклама и спон­сорство.

Става въпрос за неколкостотин сделки, които обединяваме по различни принци­пи. Назначили сме досега към 70-80 ек­спертизи.

- Имате ли вече задълбочен поглед

дали и какви пре­стъпления са вър­шени 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол в "Софийски имоти"?

Георгиев: Можем категорично да ка­жем, че в дружеството са вършени престъпления а мащабите са гигантски.

- Щетите ще стиг­нат ли милиард?

Георгиев: Ако наистина се докажат престъпления 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол във всички тези случаи, кои­то разследваме, със сигурност ще минат 1 миллиардов. лв.

Панайотов: Най-малката разлика досе­га, която експертите са изчислили, е 50 процента меж пазарната стойност на имота и цената 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол, на която е продаден. А има занижаване на оценките в няколко пъти.

Ако тази схема се потвърди и при другите сделки, това означава, че щетите ще се окажат много големи.

- Какви схеми разкрихте 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол?

Панайотов: Имаме събрани доказател­ства за нарушения при деактуването на имоти от държавна в общинска собстве­ност.

Нашето разследване показа, че за имо­ти, които все още по закон са 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол държавна собственост, са лупили издавани актове за общински, те после са лупили включвани в капитала на "Софийски имоти" и продавани.

Втората група престъпления са свърза­ни със занижаване на цените.

Трета схема е 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол използвана при 3 съвмест­ни дружества.

"Софийски имоти" к примеру участва с няколко магазина, които апортира в съ­вместната компания. Другата страна участва като aport с ремонта на тези обекти. Мага­зинът се 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол оценява след ремонта на 100 хил.лв.

Съакционерът представя документи, че е вложил в ремонта 60 хил., а за общината остават 140 хил. aport.

Категорично не можем да се съгласим с този подход, защото стойността на 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол имота не е аритметичен сбор меж извършения ремонти пазарната стойност. Има други, пазарни аспекты, по които се оценяват имотите.

- Най-фрапиращите неща, на които се натъкнахте?

Георгиев: Много са. От спортните клу 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­бове в София само "Славия" има собствен стадион. Той е лупил публична собственост, издаден е акт за общинска и е лупил апортиран в съвместното дружество.

Като aport са внесени 240 дка и приле­жащите 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол спортни съоръжения съгласно ре­шение на СОС, като експертната оценка на 3 вещи лица е за 3,230 млн. лв. По одиторска експертиза на финансовия кон­трол земята струва над 13,7 млн. лв.

СОС взема решение 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол за блокираща кво­та от 34 процента на "Софийски имоти" в съвместното дружество. След увеличава­нето на капитала тази квота пада.

Панайотов: фрапиращото е, че в "Со­фийски имоти" е лупило практика 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол да се продават и апортират имоти в съвместни фирми на много ниски цени. На практика са лупили подарявани. Стряска­що е това, което излиза от документите.

Пълно безхаберие на об­щини, на 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол общински съвет, на съвета на директорите на то­ва дружество, на изпълни­телни директори, нотариуси.

Никой не се е противопо­ставял. Никаква реакция не е имало от много държавни органи, които са 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол призвани преди прокуратурата да взе­мат мерки срещу злоупотре­бите.

Става въпрос за оператив­ната полицейска работа. Има много ревизионни актове на данъчни, на денег контрол, на Сметната палата.

Предприемани са 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол деяния, но дотам. Те просто не са лупили продължавани, както е редът - да се започне проверка, разслед­ване, да се установят злоупотребите.

Не можем да си обясним защо не е работено по тези 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол сигнали.

- Какво установихте за рекламата, да­ренията, спонсорството?

Панайотов: Намерихме голяма част от договорите, но тепърва ще назначаваме експертизи и ще установяваме дарените либо спонсорирани лица.

В някои от договорите те са само 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол с две имена, без ЕГН. Възможно е да са фанто­ми, може и да са истински. И ето тук се усеща липсата на оперативна полицейска работа, защото ние тепърва трябва 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол да установяваме хората. А това се прави по време на проверката.

- Колко души ще се окажат виновни по всички дела?

Панайотов: Засега са 10, но кръгът от обвиняеми ще бъде много по 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол-голям.

- Которые ще са следващите? Панайотов: Напреднала е работата по

30-те сделки, в които имотите са продаде­ни под балансовата стойност. Там голяма част от експертизите са изготвени.

След това возможно ще приключим раз 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­следването на наемните договори. Има и други сделки по време на мораториума. Напреднали сме много и в разследването на съвместните дружества.


Снимка на три колони - Прокурорите Пламен Георгиев, Пламен Панайотов и 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол Виржиния Димитрова - от ляво на дясно.
26.05.2008 г., с. 3


Крадат кола на експерт с документи от делото


Колата на експерт с до­кументи от делото за "Со­фийски имоти" е лупила от­крадната преди седмица 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол.

В внедорожника БМВ Х5 имало две папки с материали, по които вещото лице готве­ло експертиза на едно от смесените дружества на общинската компания.

Работата по тази експер­тиза лупила доста напреднала.

Най-вероятно 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол инцидентът не е свързан с делото за "Софийски имоти".

Обвинителите досега не са имали проблеми с въ­просния експерт, който е создатель на доста заключения по делото. Няма никакви 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол индикации, че колата е от­крадната заради докумен­тите, смятат прокурорите.

Те допълниха, че липсва­щите материали са фото­копия на оригинали и ще бъдат възстановени бързо. В папките имало и стара експертиза 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол по същия ка­зус. Според прокурорите кражбата не е фатална за разследването.

Проблемите на експер­та, който е преподавател в УНСС, обаче не свършват дотук.

С внедорожника изчезнали и пис­мените работи 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на 50-ина студенти от института, които сега ще бъдат праве­ни отново.
26.05.2008 г., с. 4


Обществени поръчки ще се обжалват с 1/2 млн. лв.


Предлагат да се вдигнат и праговете


^ ВЯРА ИВАНОВА

Депозитът, който фир 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­мите внасят, ако при об­жалване на обществена поръчка искат спирането й, да се вдигне на до 500 хил. лв. Това предлагат в проекта си за промени на Закона за обществените поръчки от ресорната агенция.

В 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол момента прагът на су­мата, която се внася в Ко­мисията за защита на кон­куренцията, е до 50 хил. лв. Според закона обезпе­чението остава за хазна­та, ако жалбата е неоснователна 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол.

Предлага се, ако съо­тветното ведомство сключи контракт, преди да изтече срокът за обжал­ване, да бъде глобено меж 5 и 20 хил. лв. Спо­ред проекта възложите­лите ще могат 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол да записват в обявленията условия и към шефовете на съо­тветната компания. Това оз­начава, че изискванията кандидатите да не са съде­ни заради нарушения ще важат и за тези, които ги 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол представляват.

Проектът предвижда още вдигане На сумите, над които задължително се прилагат процедурите. За строителство се пред­лага да станат 2 млн., при 1,8 млн. в момента, за до­ставки - 170 хил. при 150 хил. в 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол момента, а за услуги да скочи от 90 хил. на 100 хил. лв.

С проекта се въвежда изискване и здравната ка­са да възлага поръчки. Агенцията предлага още изборът на консултант при приватизационни сделки 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол да става също с та­кава процедура, а не чрез конкурс, както е в момен­та.

Проектът на ведом­ството е част от подготвя­ните промени в Закона за обществените поръчки. За 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол спешното им изготвя­не настоя вицепремиерът Меглена Плугчиева, На среща с опозицията мина­лата седмица независима­та Елеонора Николова бе определена да координи­ра придвижването им.

Заедно с Мария Капон преди време тя 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол внесе про­мени, които предвиждат изготвяне на черен списък на фирми, нарушава­щи правилата. Предстоят срещи с агенцията и ико­номическото министер­ство, каза Николова. Ак­центът в промените щял да 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол бъде списъкът на неизрядните.

Срокът за внасяне на новите правила в парла­мента е 5 юни.


Портретна снимка на една колона - МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА
26.05.2008 г., с. 4


Бивш областен печели 850 хил. за 14 деньки


^ ВЕНЦИ ВЕНКОВ

"Сделката за сградата на ОСО 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол в Шумен е легитимна. Не виждам нищо нередно в нея. Нямам друг коментар", каза вчера пред "24 часа" бившият областен управител от НДСВ в Шумен Владимир Владов

Името му се свърза с една от 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол скандалните сделки за имот на военното ми­нистерство, компания "Н. Г. Транс" ООД, в която Владов държи 50%, е собственик на "Н. Г. Консулт" -купувач на Дома на армията в Шумен.

През февруари 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол 2007 г. "Н. Г. Консулт" купи сградата в центъра на града за 500 хил. лв. Само 2 седмици по-късно тя бе препродаде­на на "Сизиф" АД за 1,35 млн. лв. Чистата печалба бе 850 хил 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. лв.

Владов е свързан с още един бивш имот на военното министерство. През март 2004 г. фирмата "Виа Монеда" ООД купи бившия мотостадион в Шумен, който беше на бивша­та Организация 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол за съдействие на отбраната, както и Домът на армията. За 55-те декара на мотостадиона фирмата плати 203 хил. лв. без ДДС. Изпълнителен директор на "Виа Монеда" е Владов. 20% от нея са собственост на "Хърсев и ко 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол", а 80% - на строителната "Дил строй".

"В момента тече проектиране на жилищен комплекс с търговски център на това място", обясни вчера Владов. Покупката на Дома на армията в Шумен бе сред 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол изброените от военния министър Николай Цонев най-скан­дални сделки с имоти на армията. В петък той се закани да даде резултатите от провер­ката на Държавната финансова инспекция.


Малка портретна снимка - ВЛАДИМИР 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол ВЛАДОВ
26.05.2008 г., с. 4


Снимка на две колони - В кабинета на компания „Оптима" на ул. „Шипка" 15 в София вчера нямаше ни­кого. „24 часа" потърси становището на консул­тантската компания, учас­твала в оценките 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на воен­ни имоти. Според изнесе­ните от министър Нико­лай Цонев данни в 17 сделки „Оптима" е опре­делила фрапиращо по-ниски цени от данъчните оценки.
26.05.2008 г., с. 5


Вадят за първи път 22 съкровища 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол от секретния фонд на НИМ


Корона за над $ 40 млн. в Св. Влас


Уникалната експозиция - в 5-звездния: „Палас" на братя Диневи


^ МАРИЕТА ЛЕВИ

Корона за над 40 млн. до­лара е един от най-забеле­жителните експонати в 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол из­ложбата „Съкровища от секретния фонд на Нацио­налния исторически му­зей". Тя ще бъде открита днес в 18,00 ч в изложбена­та зала на желал „Палас Марина Диневи" в курор­та Свети 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол Влас.

Символът на властта принадлежал на охридски патриарх. Върху короната са инкрустирани над 400 скъпоценни и полускъпоценни камъка.

„През 1992-1993 г. я из­пратих за оценяване в „Музея за земята и хора­та", където 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол има специа­лист по камъните. Една от служителките на музея я пренесе дотам в обикнове­на торба", разказва ку­риозния случай директорът на НИМ Божидар Ди­митров: „По едно време 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол от музея ми се обадиха и ми казаха да дойда с охрана да си я прибера. Оказа се, че само камъните по нея струват над 40 млн. Не го­ворим за златото либо за историческата й 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол стой­ност."

Другият уникален пред­мет е дарохранителница във формата на черква. Тя е изработена от 1315 сре­бърни и златни детайла. В основата й има надпис на български, че 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол е правена от „майстор Никола от Чи­провци" през 1626 г.

Два уникални експоната са истински човешки гла­ви, покрити със златен об-ков. Едната е на късноантичната светица Матрона. Другата - на св. Дионисий от 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол Константинопол, който лупил обесен от турците в

края на XV век.

Общо 22 съкровища от секретния фонд на НИМ за първи път ще бъдат по­казани пред широката публика. Всички паметни­ци 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол са свързани с практики­те на християнската вяра и са от Ранното средновеко­вие до късния XIX век.

Ценните експонати ще бъдат изложени в добре охранявана зала на 5-звездния „Палас", соб­ственост на строителните предприемачи 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол братя Ди­неви.

Изложените предмети освен с неоценима истори­ческа стойност са и истин­ски произведения на ювелирното изкуство.

„Целта е да подпомог­нем развитието на култур­ния и на историческия ту 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­ризъм, а от реализираните приходи НИМ да финанси­ра свои археологически разкопки, консервации и реставрации на открити паметници", обясни Нина Вутова, куратор на излож­бата.

Експозицията ще бъде в курорта 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол до края на лятото. Тя е достъпна за туристи и гости на Черноморието. Братя Диневи са поели всички разходи за експо­зицията - транспорт, за­страховки, охрана и ката­лози.


Снимка на една колона - Служебен 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол кръст от дърво и сребро


Снимка на една колона - Дарохранителница от сребро, позлата и емайл


Снимка на една колона - Съд за светена вода с над­писи от 1787 г.


Снимка на една колона - Икона на 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол св. Йоан Зла­тоуст от XV век


Снимка на една колона – Мощехранителница на св. Матрона от 1811 г.


Снимка на три колони - Уредници от НИМ изваждат от специални метални сандъци съкровищата, за 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол да ги подредят в уникална изложба.
26.05.2008 г., с. 6


Първанов и фирми намират работа на 250 деца от домове


344 абитуриенти празнуват с президента в „Бояна"


Над 250 работни ме­ста се очаква да бъдат предложени на младежи 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол, лишени от родителски грижи, по вре­ме на трудовата, образо­вателна и социална борса ; утре. Тя е част от тради­ционния абитуриентски бал при президента.

212 момчета и 132 де­войки ще бъдат гости 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол ут­ре в резиденция „Бояна" на Георги Първанов и съ­пругата му Зорка. Децата са от 73 специализирани домове, съобщиха от прессекретариата на държав­ния глава вчера.

През миналата година администрацията на пре­зидента 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол и социалното ми­нистерство подписаха споразумение за съдей­ствие за професионална­та реализация на завърш­ващите сираци. То ще дей­ства до края на тази годи­на. По молба 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на Първанов обаче чрез Агенцията по заетостта са лупили предви­дени допълнителни пари, за да може до края на годи­ната около 440 абитуриен­ти от домовете да карат стаж и да започнат по­стоянна 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол работа.

За да бъдат стимулира­ни работодателите да нае­мат деца от домовете ми­нимум за 24 месеца, ще им бъдат отпуснати пари за заплати и осигуровки през първата година. Споразумението дава възможност и 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол за стаж до 3 месеца, като и в този случай на работо­дателите ще се осигуряват средства.

Лично Първанов ще от­крие борсата. Свои щан­дове ще имат най-големи­те 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол работодателски съюзи и организации. Очаква се в нея да участват крупни

строителни фирми, сред които „Главболгарстрой", „Планекс Билд" , „СК-13-холдинг", „Енемона" АД, „Евробул-строй холдинг". Те ще на­емат неограничен брой младежи. В 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол борсата ще се включат големи фирми

като машиностроителна­та „Бесттехника-ТМ", „Железопътна инфра­структура", модна къща „Органза", пенсионно-осигурителната компания „Доверие". За първи път ще участва Национални­ят борд по туризъм, който ще предложи 3-месечен 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол стаж на 20 абитуриенти в комплекса Св. Констан­тин и Лена.

Министерството на от­браната пък ще набира младежи за професионал­ната армия.

19 висши училища и ко­лежи пък ще предложат на 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол абитуриентите оферти да продължат образова­нието си.


^ Пеят им Слави и Мария Илиева


И тази година за купона в Дом №2 на резиденция „Бояна" грижата ще имат Слави Трифонов, „Ку-ку бенд 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол” и актьорите от шоуто.

Абитуриентите ще пристигнат в София още по обед и ще бъдат настанени в резиден­цията.

Преди тру­довата борса младежите ще разгледат експонатите в Националния исторически музей.

В 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол концерта безвъзмездно ще участват още Мария Илиева, Мариана Попова, Глория, Миро от „Каризма",

Любо от „Те", Дани Милев и Deep Zone и DJ Balthazar. В рамките на инициатива­та държавният глава Георги 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол Първанов и съпругата му Зорка ще се срещнат и с директорите на домовете.

Целта е да бъдат обсъдени мерките в плана за дейността на институции­те, неправи­телствените организации и бизнеса, които бяха 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол набе­лязани през март в Русе. Тогава президентът събра различни институции, за да обсъдят бъдещето на домо­вете за деца, лишени от ро­дителски грижи.


Снимка на три колони – Лена Георгиева от Търговише 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол пее на миналогодишния бал на президента. Тя е едно от талантливите деца стипендианти на „24 часа”
26.05.2008 г., с. 6


Първанов и фирми намират работа на 250 деца от домове


344 абитуриенти празнуват с президента в 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол „Бояна"


Над 250 работни ме­ста се очаква да бъдат предложени на младежи, лишени от родителски грижи, по вре­ме на трудовата, образо­вателна и социална борса ; утре. Тя е част от тради­ционния 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол абитуриентски бал при президента.

212 момчета и 132 де­войки ще бъдат гости ут­ре в резиденция „Бояна" на Георги Първанов и съ­пругата му Зорка. Децата са от 73 специализирани домове, съобщиха от прессекретариата 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на държав­ния глава вчера.

През миналата година администрацията на пре­зидента и социалното ми­нистерство подписаха споразумение за съдей­ствие за професионална­та реализация на завърш­ващите сираци. То ще дей­ства до 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол края на тази годи­на. По молба на Първанов обаче чрез Агенцията по заетостта са лупили предви­дени допълнителни пари, за да може до края на годи­ната около 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол 440 абитуриен­ти от домовете да карат стаж и да започнат по­стоянна работа.

За да бъдат стимулира­ни работодателите да нае­мат деца от домовете ми­нимум за 24 месеца, ще им бъдат 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол отпуснати пари за заплати и осигуровки през първата година. Споразумението дава възможност и за стаж до 3 месеца, като и в този случай на работо­дателите ще се осигуряват средства.

Лично Първанов ще от­крие борсата 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. Свои щан­дове ще имат най-големи­те работодателски съюзи и организации. Очаква се в нея да участват крупни

строителни фирми, сред които „Главболгарстрой", „Планекс Билд" , „СК-13-холдинг", „Енемона" АД, „Евробул-строй холдинг 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол". Те ще на­емат неограничен брой младежи. В борсата ще се включат големи фирми

като машиностроителна­та „Бесттехника-ТМ", „Железопътна инфра­структура", модна къща „Органза", пенсионно-осигурителната компания „Доверие". За първи 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол път ще участва Национални­ят борд по туризъм, който ще предложи 3-месечен стаж на 20 абитуриенти в комплекса Св. Констан­тин и Лена.

Министерството на от­браната пък ще набира младежи за професионал­ната армия 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол.

19 висши училища и ко­лежи пък ще предложат на абитуриентите оферти да продължат образова­нието си.


^ Пеят им Слави и Мария Илиева


И тази година за купона в Дом №2 на резиденция „Бояна" грижата 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол ще имат Слави Трифонов, „Ку-ку бенд” и актьорите от шоуто.

Абитуриентите ще пристигнат в София още по обед и ще бъдат настанени в резиден­цията.

Преди тру­довата 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол борса младежите ще разгледат експонатите в Националния исторически музей.

В концерта безвъзмездно ще участват още Мария Илиева, Мариана Попова, Глория, Миро от „Каризма",

Любо от „Те", Дани Милев и Deep Zone и 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол DJ Balthazar. В рамките на инициатива­та държавният глава Георги Първанов и съпругата му Зорка ще се срещнат и с директорите на домовете.

Целта е да бъдат обсъдени мерките в плана за 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол дейността на институции­те, неправи­телствените организации и бизнеса, които бяха набе­лязани през март в Русе. Тогава президентът събра различни институции, за да обсъдят бъдещето на домо­вете за деца, лишени от 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол ро­дителски грижи.


Снимка на три колони – Лена Георгиева от Търговише пее на миналогодишния бал на президента. Тя е едно от талантливите деца стипендианти на „24 часа”
26.05.2008 г., с. 7


Кал тече от чешми в Добрич


два 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол деньки, алармираха от квартала до болницата.

Проблемът се е появил след проливния дъжд, обяс­ни шефът на ВиК-Добрич, инж. Величко Василев. По време на пороя тиня попад­нала във водоем и 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол тръгнала по тръбите.

Почистваме, но течност­та, която е в тръбите, няма как да извадим, трябва да се оттече, каза вчера Василев.

Мръсна вода потече вче­ра и от 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол кранчетата в Балчик заради ремонт.
26.05.2008 г., с. 9


Французи проверяват строежа на Дунав мост 2


Мисия на френската агенция за развитие идва във Видин утре. Франция участва във финансирането на проекта с 5 млн. евро безвъзмездно.
26.05.2008 г 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол., с. 9


Влакове закъсняват заради ремонти


Бързият от Варна и Бургас за София ще закъснява с 1 час, отпадат връзки с пътническия влак от Пловдив за Асенов­град, бързия от София за Лом и международния от 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол София за Москва. Ремонти започват от днес и меж Пловдив и Со­фия. 4 бързи и 4 пътнически влака ще закъсняват меж 2 и 13 мин. До 31 май по съкра­тен маршрут ще 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол се движат 2 бързи и 3 пътнически влака от София за Кулата и Петрич.
26.05.2008 г., с. 13


Емел Етем:


Ужасът от Китай и у нас, ако надзорът не почне да работи


От есента ще се разделям със спасители 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на високи постове, не усетя ли промяна в дейността им


Емел Етем е вицепремиер и министър на извънредните ситуа­ции. Тя е и зам.-председател на ДПС. Етем е сред учредителите 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на движението и на КТ „Подкрепа" от 1990 г. Лупила е депутат в 38-ото, 39-ото и 40-ото народно събрание. С назначаването й в правителството на Сергей Станишев на 16 август 2005 г. за първи път в историята 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на страната бе създадено и министерство, отговорно за бедствията, а досегашната агенция Гражданска защита стана дирекция към него. С последните промени в прави­телството досегашното бедствено министерство бе прекръстена на 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол МИС.


^ ВИКТОР ИВАНОВ

- Г-жо Етем, от деньки те­левизиите показват ужа­сяващите развалини в Китай. Каква е оценката у нас на риска от сградите при земетръс?

- Това е работа на ре­гионалното ведомство 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол, ние

констатирахме недобро строителство

при редица случаи, кога­то сме участвали в разриването. По този повод съм писала няколко пъти на министър Гагаузов за строителния контрол.

Той не трябва да се под­ценява 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол! Ако нямаме ка­чествен контрол, каче­ствено строителство и строителният надзор не си изпълнява функциите както е в момента, утре -вдругиден това, което гледаме да става в Китай, ще го имаме у 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол нас. Заради * това ще започнем да гло­бяваме. Законът ми дава такива правомощия при неизпълнение на предпи­сания и указания, свърза­ни с превантивните дей­ности, да санкционирам съответните органи и ин­ституции, които не 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол са си свършили работата.

- Затова ли се и зака­нихте да глобявате дори министри за непочистени реки.

- На пътя Девин-Бори-но преди един от тунели­те от 2004 г 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. на пътя има громадна гора. Всеки път, като мина оттам, се обаждам да се вземат мерки, но още не е от­странена, а запушва вхо­да на тунела. Ако нещо се случи, тотално ще пре 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­късне пътя. Все още понимаете, че няма алтерна­тивни пътища и заради това ще трябва да се на­казваме. Та за този учас­тък попитах нашите служби в Смолян какво се прави 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. Влезли са във връзка с местната дирек­ция на пътищата и отго­ворът е лупил, че на място­то има срутище и ако се махне скалата, ще тръгне срутището. Това сигурно ще 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол е и първият акт, който ще направя. Този тип от­говори в продължение на 4 г. не могат да се толери­рат. Ами да бяха плели на ръка една мрежа да опъ­нат 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол под срутището, щяха досега да са оплели за цялата планина. Не трябва да подценяваме подобни дейности и угрозы. Трябва да си почистим речните корита, да си огледаме язовирите дали не са за 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол бракуване, да се огледат свлачищата.

МРРБ в това отношение е длъжник на гражданите на страната, защото голя­ма част от проблемите са ни от свлачищата.

- Май трябва сами да се учим 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол как сами да си пома­гаме - какво се случва с доброволните формиро­вания?

- До няколко седмици правителството ще раз­гледа две наредби за до­броволните отряди, съ­гласувани със сдруже 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­нието на общините. В тях описваме до края на годи­ната по график колко до­броволци са нужни спо­ред броя на населението на общината. Миниму­мът е 5-има души. Освен това там се 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол регламентира и обучението на тези от­ряди. Предвиждат се средства за застраховки на тези хора, определя се необходимото заплаща­не, обезпечаването им с работно облекло и инди­видуални защитни сред­ства. В 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол бюджета има от­делени 5 млн. лева за съ­здаването на добровол­ческите отряди. Смятам, че в следващите години бройката на доброволци­те ще се увеличи.

Представям си всяко село да има поне 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол по петима доброволци,

които да помогнат на кмета. Да действат ведна­га, да изключат електри­чеството, газта и водата. Да направят най-важно­то: да дадат сигнал, указа­ние и помощ на населе 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­нието. Нашите органи да уведомяват тези хора и те да действат мигновено. Защото спасителните от­ряди не са във всяко село, а са в областните центро­ве. В малките 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол населени места остават само до­броволците.

- А колко отряди на

Гражданска защита има по места и те получават заплатка за своя труд?

Миналата година имахме отряди в 15 обла­сти. Отряди бяха изграде­ни в 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол още 8, а до края на годината ще има спасите­ли във всяка област. Ми­нимумът е по 25 спасите­ли на отряд, за да дават денонощни дежурства. В Благоевград ще бъде уве­личена бройката заради 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол релефа и големината на областта.

По същата причина ще увеличим и спасителите в София-област и Бургас. Модернизираме система­та за бърза и ефективна реакция.

Сериозно внимание сме отделили 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол и на професио­налното обучение на спа­сителите. Нужни са ни млади и образовани хора, а не такива, които са останали с инерцията от предходни времена.

Спасителите трябва

да молвят поне елементарен английски

и наблягаме на тази 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол част от реформиране на систе­мата. Има служители, които не си дават сметка, че се налага да направят реформа не само в мисле­нето си, да и в отноше­нието 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол си към изпълнение на ежедневните си зада­чи. Ако до септември не усетя промяна, ще се раз­деля с някои от тях, дори ако те са на ръководни постове.

- Факт е 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол, че ако тел. 112 действа в цялата държа­ва, може би по-бързо ще идват пожарни и бързи помощи при катастрофи либо други бедствия. Кога този номер ще работи в цялата страна?

- Искам 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол да припомня, че

договорът за телефон 112 е подписан през 1997 г. с краен срок за изпъл­нение 30.12.2006 г. Отго­ворни за изграждането на системата са лупили Минис­терството на транспорта и съобщенията, което координираше главата 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол "Телекомуникации". Проектът се забави и то­ва наложи премиерът Сергей Станишев да ме натовари с тази задачка през април 2007 г. Систе­мата се изгражда от три министерства - МВР, на извънредните ситуации и на здравеопазването 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. Координацията е сложна, но работим усърдно, за да можем в края на годината да се уверим, че телефон 112 функционира в цяла България.

От 6-те центъра са готови два -

в 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол София и Русе, които обслужват Югозападния и Северния район на стра­ната. До края на юни опе­раторите за тях ще са пре­минали своето обучение и жителите на 10-те обла­сти, влизащи в тези 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол два района на планиране, ще ползват телефона.

Другите два центъра - в Бургас и Монтана, са в ремонтни дейности.

Сградите, които полу­чихме, не са най-модер­ните. През юли и тези два 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол центъра ще са завършени и ще започнат конкурси за оператори. Следващи­те Варна и Кърджали са в процедура на строител­ство. До септември и там ще са влезли оператори­те 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол. През октомври ще е основният тест на систе­мата, а до края на 2008 г. трябва да бъдем сигурни, че услугата работи.

- Успяхте ли да свърже-

те София и Югозападна България с оптичен ка 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол­бел, тъй като това бе един от проблемите на столич­ния център?

- Това е друга тема, свързана с начина на пре­насяне на информацията. И предишното, и сегаш­ното правителство са в процес 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на изграждане на национална мрежа, която да се ползва от всички ин­ституции, за да не ползва­ме услугите на частен оператор. Не е задължи­телно обаче центровете на 112 да са 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол свързани с оптична мрежа. Това е за­ложено в проекта, за да стане на следващ етап. На първо време ще предос­тавяме услугата чрез БТК. Без значение откъ­де и как се обажда 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол граж­данинът, ще получи връз­ка с тел. 112. В един по­следващ етап връзката на 112 ще е по оптика.

- Ще купувате ли авио-техника за горските по­жари?

- За да сме 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол коректни, още веднъж искам да под­чертая, че проблемите с пожарите са вменени ка­то задължение на МВР, но това не означава, че Република България ня­ма нужда от съвременни летателни средства. Тази 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол техника трябва да спома­га дейностите, свързани и с МВР, Агенцията по го­рите, Министерство на извънредните ситуации и Министерство на здра­веопазването. Трябва да сключим контракт с част­на компания 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол за гасене на горските пожари, как ще стане това, ще ви съоб­щим допълнително. В съ­щото време трябва да се направи ремонт на налич­ната летателна техника.


Портретна снимка 26.05.2008 г., с. 3 - Тема: строителство, строителен контрол на три колони

26062009-g-sv-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
261-chelovek-i-priroda-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-sformirovana-s-uchyotom-osobennostej-pervoj-stupeni.html
262-chelovek-i-obshestvo-i-poyasnitelnaya-zapiska-k-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-7.html