274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату


274

ОМ 3303

Өндірістік менеджмент

Өндірістік кәсіпорындарды басқару әдістері және функциялары, түсінігі. Экономикалық пәндер жүйесіндегі өндірістік менеджменттің орны. Өндірістік менеджмент жүйе ретінде. Өндірістік басқаруды ұйымдастыру. Өндірістік жүйені ұйымдастыру 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату принциптері және заңдары. Өндірістік басқару процестері. Өндірісті жоспарлау тактикасы және стратегиясы. Өндірістің тактикалық жоспарын ұйымдастыру. Өндірістік инфрақұрылымның функциялары және мәні. Өндірістік кәсіпорыны 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң материалдық ресурстар басқару жүйесі. Өндірістік қорларды басқару жүйесі. Кәсіпорындағы маркетингтік қызметті басқару. Өндірістік процесті жылдам басқару. Диспетчерлік жүйе. Өндірістік қызметтің агымдағы және алдынгы қатарлы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату қаржылық әдістерін басқару. Өндірістік бағдарламалар, ағымдағы және жылдам циклдер. Кәсіпорынның негізгі бюджетін құрастыру, құрастыру әдістері және құрылымы. Кәсіпорындағы кадрлық жоспарлар.

7

3

275

РВ

4304

Персоналды 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату басқару

Персоналды басқару бұл ҚР-дағы еңбек ресурстарын басқару жүйесінің құрама бөлігі. Персоналды басқару мазмұнының принциптері және әдістері. Персоналды басқарудағы диагностикалы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ әдіс. Персоналды басқару стратегиясы, мәні және мағынасы. Ұйымдағы кадрлар қызметінің ролі. Персоналды жоспарлау және кадрлары жоспарлау негізгі кезеңдері. Кадрларды таңдау және іріктеу процестеріні 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң кезеңдері. Персонал еңбек нәтижелігін бағалау. Персоналды бағалау әдістері және кезеңдері. Мамандандыру көтеру процестері және бағыттары (персонал тренингі). Ұйымдағы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату мансапты жоспарлау және дамыту. Персоналды уәждеу, персоналды ынталандыру мәні және қажеттілігі. Персоналды жаңалықты енгізуге дайындау және жаңалықты енгізу кезеңдері. Персонал маркетингі т 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуүсінігі, мәні және мазмұны. Кадрларды ауыспалығы және тұрақты ұжымның қалыптасуы. Персоналды басқарудың шетелдік тәжірибесі. Инновациялық менеджмент. Жаңалық енгізу бұл инновациялық басқарудың нысаны 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Өнімділік технологиялық және басқарушылық жаңалықтар енгізу. Табысты инновация жүргізудің жағдайы және қағидалары, қайнар көзі. Инновациялық процестерді жаңалық енгізудің негізгі ерекшеліктері бойынша топтастыру 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Инновациялық менеджмент теориясы.Ғылым мен техниканың дүниежүзілік және отандық даму тенденцияларын аңықтау әдістері. Қазіргі инновациялық менеджменттін негізгі қылықтары, әдістері және функциялары. Шығармашылық бұл жаналы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ енгізудің қайнар көзі.

7

3

276

ІМ 3305

Инновациялық менеджмент

Ғылыми-техникалық потенциалды басқарудағы шығармашылықтың рөлі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатының негіздері. Қазақстандағы ғылыми және 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау механизмі. Қазақстан Республикасындағы ҒТП-нің басқарудың негіздері. Инновациялық процестер және экономикалық даму. Инновациялық процестердің мінездемесі. Инновациялық процестердің негізгі үлгілері. Инновациялық қызметтің өмірлік циклі 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Инновацияның дамуының ішкі және сыртқы факторлары.

5

3

277

BShZh 4306

Басқарушылық шешімдерді жасау

Басқару процесін ұйымдастырудағы және әдістемелігіндегі шешімдер. Шешім ұйымдастырушылық акт ретінде. Шешім бұл басқару процесіндегі 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату кезең. Шешім -ұйымдастыру акті, шешім - басқару процесінің кезеңі, шешім - басқарушы жүйенің басқарылушы жүйеге әсерін ресмилендіру про-цесі. Басқару шешімнің формальды және формальды емес нюансілері. Басқару шешімдеріні 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң типологиясы. Классификациясының қағидалары мен белгілері. Басқару шешімдерін жасау және қабылдау технологиясы. Басқару технологиясының негізгі кезеңдері. Басқару шешімдерін қабылдау механизмі. Басқару шешімдерінің сапасы мен 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тиімділігін қамтамасыз ету параметрлері мен шарттары. Шешімдерді қабылдау мәселесін қою. Басқару шешімдерін мақсаттық бағыттау. Шешім қабылдаудың шектемелері мен критерийлерін тұжырымдау. Шешімдерді қабылдау әдістері. Белгісіздік және 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тәуекел жағдайларды басқару шешімдерін жасау. Қабылданған шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Шешімдердің орындалуын бақылау. Басқару шешімдерінің тиімділігі. Басқару шешімдері сапасының көрсеткіштері

7

3

^ 050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Базалық п 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәндері

278

AG 1201

Алгебра және геометрия

Матрицалар мен анықтауыштар. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі. Векторлық кеңістік базисі. Векторлардың скалярлық, векторлық жэне аралас көбейтінділері. Арифметикалық п- өлшемді 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату векторлық кеңістіктер. Жазықтық пен кеңістіктегі геометриялық сызықты бейнелер (түзулер, жазықтықтар). Екінші ретті қисықтар мен беттер. Квадраттық түрлер. Олардың қолданылуы. Жоғары алгебра элементтері: комплекс 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату сандар; гс-ші дэрежелі көпмүшеліктер (коэффи-циенттері - комплекс, нақты сандар). Алгебраның негізгі теоремасы және оның салдарлары.

1

3

279

МА 1202

Математика

лық анализ

Анализге кіріспе, бір және көп айнымалы функцияларының дифференциалды 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ есептеулері, бір және көп айнымалы функцияларының интегралдық есептеулері, дифференциалдық теңдеулер, қатарлар теориясы, Фурье қатары және Фурье интегралы.

2

3

280

Fiz 1203

Физика 1

Механика. Кинематика. Материялық нүктенің және қатты 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату дененің динамикасы. Сақталу зан-дары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының эле-менттері. Тербелістері мен толқындар. Молеку-лалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ үлестірілу. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газ. Электр және магнетизм. Электрстатика. Тұрақты электр тогы. Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. Электр-магниттік индукция кұбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік тербелістер.

3

3

281

Fiz 1203

Физика 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату 2

Оптика. Сәулелік (геометриялық) оптика туралы түсіндік. Жарық толқындардың қасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттағы электрмагниттік толқындар, жарықтың дисперсиясы, поляризациясы. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Фотондар. Фотоэффект. Комптон эффектісі 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Корпускулалы-толқындық екі жақтылық. Шредингер теңцеуі. Кванттық теориядағы атом жэне молекула. Өздігінен және ынталандырушы (стимулированное) сәулелену 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Лазерлер. Кванттық статистиканың элементтері. Конденсацияланған күй. Төменөлшемді жүйелер. Атом ядросы жэне элементар бөлшектер.

3

3

282

АТВ 1204

Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау

ЭЕМ туралы жалпы мәлімет. ЭЕМ-де есеп 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату шешудің негізгі кезеңдері. Алгоритмдеу негіздері. Алгоритмді жазу тэсілдері. Жоғарғы деңгейлі алгоритмдік тілдер. Бағдарлама қүрылымы. Де-ректер типтерін сипаттау, деректердің динамикалық құрылымы. Жоғарғы де 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны әзірлеу. Бағдарламалау стилі, құрастыру тәсілдері. Бағдарламаны жобалау, бағдарламаны түзету.

1

3

283

ITMS 2205

Ықтималдық теориясы ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне математикалық статистика

Элементар оқиғалар кеңістігі. Ықтималдық. Ықтималдықтың қасиеттері. Негізгі теоремалар. Отпрыскақтарды қайталау сүлбесі. Кездейсоқ шамалар. Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары. Үлестірім функциясы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Үзіліссіз кездейсоқ шаманың үлестірім тығыздығы Үзіліссіз кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. Үлкен сандар заңы. Екі кездейсоқ шама жүйесі. Таңдамалық тәсіл. Үлестірім параметрін статистикалық бағалау. Статистикалық гипотезаларды тексеру критерийлері

3

2

284

ВМА 3206

Бас 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқару модельдері мен әдістері

Жүйелерге тән заңдыльпсгарды зерттеудің ғылыми және қолданбалы нюансілері. Жүйелер және жүйетехника теориясы (проблемалары, мазмұны, методологиясы). Операцияларды зерттеудің негізгі 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату түсініктері, қағидаты және зерттеу құралдары, операциялардың модельдері, модельдердің түрлері. Операцияның детерминалдық моделі. Математикальщ бағдарламалау есептерінің қойылымы және жіктелуі. Сызықтық есептерді шешу әдістері. Бөлінбейтін ресурстарды үлестірумен 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату байланысты ерекше талаптар секілді айнымалылардың бүтін сандылығы. Сызыктық емес бағдарламалаудың маңызды тәжрибелік тапсырмалары. Сепарабельді мақсатты функциялармен тапсырмаларды динамикалық бағдарламалау. Тораптың сандық көрсеткіштері және 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату есептеу әдістері. Операциялардың ойындық модельдері. Ойын теориясының принциптерін басқаруда қолдану. Модельдің толық еместік шартында операцияны зерттеудің ерекшелігі

5

2

285

АТ 2207

Ақпарат теориясы

Ақпаратты өлшеу. Ақпараттың статистикалық, сематикалық және құрыльшдық өлшеулері. Энтропия аны 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқтамасы, энтропияның негізгі қасиеттері. Шартты энтропия. Біріктіру энтропиясы. Ақпараттың семантикалық өлшеуі. Ақпараттың саны және артықшылығы. Сигналдың матаматикалық моделі. Детерминді сигналдардың берілуінің уақытша формасы. Детерминді сигналдардың берілуіні 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң жиіліктік формасы. Кездейсоқ сигналдардың диапазоні. Ақпаратты кванттау жэне дискреттеу. Уақыт бойынша дискреттеу. Дискреттеу әдістерінің классификациясы. Котельников теоремасы бойынша санау дәлдігін талдау. Деңгей бойынша кванттау.Байланыс каналы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату деректерді беру желісінің негізі. Модуляция және демодуляция процедурасының мазмұны және қолданылуы. Әртүрлі модуляция түрлеріне байланысты кедергіге қарсы түрудың салыстырмалы мінездемесі. Каналдың жэне сигналдың ақпараттық мінездемесі. Каналдың ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне сигналдың физикалық мінездемесін келісу. Байланыс каналы және хабарлама таратқышының статикалық қасиеттерін келісу. Кодтау теориясының жалпы түсінігі. Шеннонның кодтау туралы фундаментальды теоремасы. Аналогты-кодты түрлендіргіштер. Тиімді 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату кодтау. Кедергіге қарсы тұра алатын кодтау.

4

2

286

ЕКТК 4208

Еңбекті қорғау және

тіршіліктің қауіпсіздігі

Еңбекті қорғау саласы, құрамы, мазмұны, терминдер және анықтамалар, ғылыми-әдістемелік қағидаттары, мәні. Еңбекті 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату қорғаудың құқықтық және нормативтік негіздері. Шудан, дірілден және ультрадыбыстан қорғау. Қауіпсіздіктің жалпы шаралары. Электрқауіпсіздігі. Технологиялық үрдістердің өрт жарылыстық қауіпсіздігі. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң ұйымдастырушылық негіздері, бейбітшілік және әскери уақыттардағы төтенше жағдайлар. Стихиялық экологиялық оқиғалар, техногенді авариялар және апаттар нәтижесінде туындайтын кездейсоқ оқиғалар аумағына 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату сипаттама, адамдар ортасында осы мақсаттағы жаңа жабдықтарды қолдану.

7

3

287

ЕТТ 2209

Электр тізбектерінің теориясы

Электр тізбектерінің заңдары және негізгі тү-сініктері. Электр сұлбаларын түрлендіру. Тұрақты то 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ режімінде электр тізбектерін есептеу әдістері. Гармоникалық тербелістер режіміндегі сызықты электр тізбектері. Гармоникалық тербелістердің негізгі түсініктері, көрсетімдеу тәсілдері. Электр тізбегінің эле-менттеріндегі гармоникалық тербелістер. КГС-элементтерін тізбектілі ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне параллель нажималғау. Символикалық әдіс. Индуктивті түрде байланысқан элементтер. Трансформатор. Электр тізбектерінің жиіліктік сипаттамалары. Электр тізбектерінің комплекстік беріліс функциялары. Тербелмелі контурдың жиілік сипаттамалары. Периодты гармоникалы емес сигналдар режіміндегі сызықты электр 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату тізбектері. Фурье қатарына жіктеу. Сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процестер. Классикалық әдіспен есептеу. Лаплас түрлендіруі және оның қасиеттері. Операторлық әдіспен есептеу. Дюамель интегралы. Жиіліктік әдіспен өтпелі процестерді талдау 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Спектрлік талдаудың негізгі теориялары. Төртұштықтар. Тұрақты тоқ режіміндегі бейсызықты электр тізбектері. Бөлініп-таралған параметрлі тізбектер. Электр сүзгілері және оларды синтездеу. Сүзгілердің жіктелігі. Жиілікті 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату түрлендіру және оны сүзгілрін синтездеуге пайдалану.

3

3

288

Мік 2210

Микроэлектро

ника

Жартылай өткізгішті р/п ауысуы және оның қасиеттері. Жартылай өткігішті диодтар; түзеткішті, тунельді варикап. Стабилитрон. Биполярлы транзистор, оның кіріс ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне шығыс сипаттамалары. Тиристор: басқарылмалық, симметриялық. Бір өтпелі транзистор. Өрістік транзисторлар: басқарылмалы р/п ауысуы бар, с индуцируемым р/п ауысымды.Оптоэлектрондық аспаптар. Күшейткіштер, аналогтық, цифрлық ИМК, ҮИС 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату жэне ӨҮИС. Генераторлар, триггерлер, регистрлер, дешифраторлар.

4

2

289

EZh

ZhU

3211

Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру

Есептеу жүйелері мен желілерінің қағидаттары. Цифорлық құрылғыларды логикалық жобалау теориясының негіздері. ЭЕМ-нің элементтері және функционалды 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ бөлшектері ҮИС сүлбатехникасы. ЭЕМ-нің арифметикалық негіздері. ЭЕМ-нің жадыда сақтау кұрылғылары. ЭЕМ процессорлары. ЭЕМ-де ақпаратты енгізу-шығару. Деректерді өңдеу жүйелері 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Есептеу кешендері (ЕК). Компьютерлік желілер. Көп процессорлық ЕК. Есептеу жүйелері мен желілерін жобалау негіздері.

5

3

290

DM 2212

Дискретті математика

Жиындар теориясының негіздері, графтар теориясы, логика алгебрасы, формальдық есептеулер. Жиындар. Қатынастар. Эквиваленттік класы. Буль алгебрасы. Булевтік 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату алгебраның заңдары. Буль функциялары. Тұжырымдар логикасындағы дәлелдеу әдістері. Предикаттар және кванторлар. Графтар. Графтардың түрлері. Графтағы ең қысқа жол. Теректер.

4

3

291

EOU 4213

Экономика

ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне өндірісті ұйымдастыру

Нарықтық экономика: мәні, түсінігі, жұмыс істеу механизмі. Халықшаруашылығы жүйесіндегі саланың орны, негізгі қорлар және айналмалы қаражаттар, материалдық-техникалық қамтама, еңбек ресурстары, е 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуңбекақы төлеу жүйелері. Өнімнің өзіндік құны, бағаның құрылуы; шаруашылық есеп, табыс және рентабельділік, экономикалық реттеу қорлары, қаржы және несие. Техникалық нормалау, жұмыс уа 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқыты шығымын жіктеу, жұмыс уақыты шығымының әдістемесі және техникасы, еңбек нормасын тағайындау әдістері; еңбекті және еңбек ақыны ұйымдастыру, жұмыс режімі ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне оны есептеу, еңбекшілер штаттары, еңбек ақыны төлеу нысаны және жүйелері, жұмысты жоспарлау.

7

3

Кәсіптендіру пәндері

292

ВТ 1301

Бағдарламалау технологиясы

Си тілі базасында императивті программалаумен ұйымдастырудың моделі. Құрылымды 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ программалау стилі мен техникасы шығу деректерін талдау, олардың сәйкесінше құрылымдық деректермен берілуі; есепті шешу алгоритімін талдау және тиянақтау. Сұрақтары. Функцияналды декомпозиция және 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату декомпозиция элементтерінің спецификациясы. Деректер құрылымын басқару және модельдеу механизімі, өрнекті жазу әдістері; массивтер, құрылымдар, тізімдер. Си тіліндегі программалардың құрлымы және функциялары. Функция аргументтері және көрсеткіштері. Көр 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату-сеткіштер және массивтер. Көрсеткіштермен жүргізілетін математика. Күрделі декларациялар. Көрсеткіштердің түрленуі. Енгізушығару интерфейсі. Программалау стилінің элементтері. Объектті-бағытталған программалаудың негізі мен принциптері.

2

3

293

AKN 3302

Ақпаратты 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ қауіпсіздік негіздері

Негізгі түсініктер мен анықтамалар; ақпаратқа шабуыл көздері, қауіп-қатерлері және формалары; қауіпсіздік саясаты; қауіпсіздік стандарттары; криптографиялық модельдер; шифрлау алгоритмдері; негізгі ОЖ қауіпсіздігінің модельдері; желілерге әкімшілік 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату ету; пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдері; корпоративтік желілердің көпдеңгейлі қорғанышы; желілерде ақпаратты қорғау; ақпарат қорғау жүйелеріне қойылатын талаптар

5

3

294

BAKS 3303

Бағдарламаны әзірлеудің

құрал-жабдықтары

Программаны әзірлеу 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату құрал-саймандарының анықтамасы. Құрал-саймандардың даму тарихы. Қазіргі кездегі құрал-саймандардың жіктелімі және негізгі ерекшеліктері.Жалпы және арнаулы бағдарламалық қамтама. Багдарламаны әзірлеу әзірлеу, бағдарламалау тілінің жіктелуі және 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату оны таңдау. Нақты уақыт есептерін бағдарламалау ерекшеліктері Бағдарламалау кезіндегі ЭЕМ қүрылымы мен сәулеті туралы түсінік жэне олардың ерекшеліктері. Есептеу үрдісін ұйымдастыру

5

3

295

KZhI 3304

Компьютерлік жүйелер

интерфейстері

Компьютерлік жүйелердегі 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату өзара әрекеттесу интерфейстерін құрудың мақсаты мен міндеттері. Операторлардың бағдарламалық жүйемен өзара әрекеттесу интерфейсін инженерлік-психологиялық жобалау. Операторлардың бағдарламалық жүйемен сұқбатын ұйымдастырудың аппараттық-бағдарламалық құралдары. Сұқбаттасу 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату формалары. Қазіргі кездегі компьютерлік разработка негізінде өзара әрекеттесу құралдары мен тәсілдерінің даму перспективасы.

5

3

296

ІТ

4305

Веб технологиясы

Веб негіздері. Ауқымды желіні ұйымдастыру. ТСР/ІР хаттамалары. Адрестеу және бағдарғылау 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Веб қызметтері. Клиент-серверлік өзара әрекеттестік. Қолданбалардың әрекеттесу интерфейстері. Клиент және сервер жағында орындалатын қолданбалар. Веб бизнес-қолданбаларының түрлері. Интернеттегі ақпараттар мен түйіндерді қорғау.

7

3

297

KZh 4306

Компьютерлік желілер

Жергілікті 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату есептеу желілерінің (ЖЕЖ) компо-ненттері. Компьютер ресурстарын бөліп-тарату. Электрондық пошта. Файлдық серверлер. Хаттамалар, кәбілдер және лупиімдеуіштер. Жұмыс стансалары (бекеттері). Желілік бағдарламалық қамтама. Бір 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату рангты ЖЕЖ. ЖЕЖ-ді кеңейту. ЖЕЖ-ді басқару. Үйлесімділікті талдау. ЖЕЖ біріктіру және ауқымды есептеу желілері.

7

3

298

OZh 2307

Операциялық жүйелер

Операциялық жүйелердің (ОЖ) функциялары және қызметтері. Ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуұмыс режимі. Процессорды басқару. Процессорды ұйымдастыру және басқару. Процестерді диспетчерлеу және синхрондау. Енгізу және шығару жүйесін басқару. Синхронды және асинхронды енгізу - шығару. Енгізу-шығаруды 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату диспетчерлеу. Файлдық жүйелердің негізгі қызметі. Файлдық жүйенің компонентте-рі. Файлдарды ұйымдастыру тәсілдері. Файлдар бүтіндігі және корғау. Жадыны басқару. Жадыны біріккен қолдану. Виртуальды жадыны 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату ұйымдастыру. Беттерді басқару стратегиялары. Жадыны үлестіру стратегиясы. Телекоммуникациялық қатынасты басқару.

4

3

^ 050904 – Тұрмыстық қызмет көрсету және сервис

Базалық пәндер

299

ET 1201

Экономикалық теория

Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату рөлі. Экономикалық теорияның негізгі мэселелері. Экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Экономикалық даму заңдары мен категориялары және негізгі түсініктемелері. Экономикалық дамудың негізгі моделі, экономикалық дамудағы тауар-қаржы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату қатынастары және нарықтың рөлі мен мәні. Постсоциалистік елдердегі нарықты қалыптасу заңдары және олардың құралу ерекшеліктері, нарықтың негізгі заңдары мен категориялары, жеке ұдайы өндірістік қағидалары 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өндірістік факторлар нарығының ерекшеліктері, олардың бағасы мен табысы. Микро және макро деңгейдегі экономика мәселелерінің өзара әрекеті, макроэкономикалық қалыптасу 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату заңдылықтары, экономикалық өсу және оның түрлері, экономикалық цикл және әлеуметтік-экономикалық цикл мәселелері. Экономикалық өтрибуналі қамтамасыз етудегі ақша несие және қаржы саясатының рөлі. Әлеуметтік 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату саясаттың негізгі заңдылықтары. Халықаралық экономикалық қатынастар және олардың белгісіздік жағдайында пайда болған негізгі формалары.

1

2

300

EUM 1202

Экономика

дағы

математика

Сызықты алгебра жэне аналитикалық геометрия элементтері. Матрица ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне анықтауыштар. Сызықты теңдеулер және теңсіздіктер системасы. Матрицалық анализдегі векторлы алгебра элементтері. Анализге кіріспе. Шек және үздіксіздік. Бір және көп айнымалы функциялардың дифференциалды есептеулері 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Туынды. Функция дифференциалы. Туындының қолданылуы. Функцияның интегралдық есептеулері. Анықталмаған және анықталған интеграл. Дифференциалдық теңдеулер. Қатарлар. Ықтималдар териясы мен математикалық статистиканың негізгі элементтері.

1

3

301

Мік 1203

Микроэконо

мика

С 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуұраныс пен ұсыныс теориясы тұрғысынан тұтыну нарығындағы шаруашылық субьектілерді талдау Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Жетілген бәсеке нарық жағдайында монополиялық және олигополиялық ортада фирманың максималды пайданы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату алу мүмкіндігі. Өндіріс факторлары нарықтары. Нарықтағы жалпы тепе-теңдік қоғамдық игіліктер мен сыртқы тиімділіктер (экстерналиялар) түсінігі.

2

2

302

Мак 2204

Макроэконо

мика

Инфляция, жұмыссыздық, экономикалық өсу 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату мен құлдырау мәселелері. Макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ұлттық өнім, баға деңгейі, жұмыссыздық деңгейі, таза экспорт. Қысқа зябімді және ұзақ зябімді кезеңдегі нарықтың тепе-теңдіктің макроэкономикалы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ үлгісі, нарықтардың өзара әрекеттесу үлгілері және оларда ақша-несиелік (монетарлы), салық-бюджеттік (фискалды) және сыртқы саясат әсерінен туындайтын өзгерістер.

3

2

303

ShKK 3205

Шаруашылық және коммерциялық құқы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ

Шаруашылық құқық түсінігі және пәні. Шаруашылық құқығы ғылымы. Шаруашылық құқығы жүйесі, принциптері және көздері. Шетелдердің сауда құқығы, шаруашылық кұқығы субъектісі т 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуүсінігі және жіктелуі. Заңды тұлғалалар түсінігі және түрлелері. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық формалары. Заттық құқық түсінігі. Азаматтық құқық обьектілері. Заттардың заңдық және 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату экономикалық жіктелуі. Шаруашылық келісім түсінігі. Шаруашылық келісімдері жүйесі. Банкроттық белгілері. Қарызгер – кәсіпорынды сырттай басқару санациясы. Әлемдік келісім. Экономикалық (шаруашылық) қызметті құқықтық реттеу. Шаруашылық құқық б 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуұзушылық үшін занды жаупкершілік. Шаруашылық субъектілерінің мүліктік құқығын және мүдделерін қорғау. Шаруашылық келіспеушіліктерді шешудің тәсілдері, формалары және тәртібі. Монополиялық қызметті құқықтық реттеу. Инвестициялы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ қызметті құқықтық реттеу. Есеп айырысу несие операцияларын құқықтық реттеу. Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу.

5

2

304

Sta 2206

Статистика

Статистиканың жалпы теориясы. Статистиканың пәні және статистиканың әдістері. Қазақстан Республикасын да мемлекеттік 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату статистиканы ұйымдастыру принциптері. Статистикалық байқау. Статистикалық жиынтық, топтастыру, жіктеу және статистикалық кестелер. Бөлу қатарлары және оларды талдау әдістері. Статистикадағы жалпылама көрсеткіштер. Абсолютті ж 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуәне салыстырмалы өлшемдер және олардың графикалық бейнеленуі. Орташа мөлшерлер және олардың вариациясы. Ішінара байқау. Қоғамдық құбылыстар динамикасын оқып-үйренудің статистикалық әдістері. Индекстік әдістер. Маңызды индекстік әдістер. Әлеуметтік-экономикалы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқ құбылыстардың өзара байланысын оқып-үйренудің статистикалық әдістері. Әлеуметтік-экономикалық статистика. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесі. Елдердің еңбек ресурстарының статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Шығындар және аралық т 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуұтыну статистикасы. Тауарлар мен қызметтер өндірісінің статистикасы. Тауар және ақша айналысы статистикасы. Өндіріс тиімділігінің статистикасы. Қоғамдық өндіріс тиімділігі статистикасы көрсеткішерінің міндеті және жүйесі. Қо 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуғамдық өндіріс тиімділігін анықтайтын жекелеген факторлар әсерін талдау әдістемесі. Ұлттық шоттар жүйесі. Ұлттық шоттарды құру принципі: шоттардың бағыты,схемасы және мазмүны. ҰШС макроэкономикалык көрсеткіштерді есептеу әдістемесі. Халы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуқтың өмір сүру деңгейінің статистикасы. Халықтың өмір сүру деңгейі көрсеткіштерінің жүйесі. Адам дамуының индексі. Үй шаруашылығы бюджеттерін статистикалық оқып-үйрену.

3

3

305

EMR 2207

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Экономиканы 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі мен ғылыми-теориялық негіздері. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері. Экономиканы реттеудің ұйым-дастырушылық негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі. ЭМР-дің субъектілері 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату мен объектілері. Экономикалық өтрибуналің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар. Әлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлаудың экономиканы мемлекеттік реттеудегі рөлі. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары және оны жеделдету 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату жөніндегі мемлекеттік шаралар. Халықты еңбекпенұтымды қамту мен оны әлеуметтік қорғауды мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары. Экономиканың негізгі өнеркәсіптік және инфрақұрылымдық салаларының дамуын мемлекеттік реттеу 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату механизмдері. Мемлекеттің инвестициялық саясатының қалыптасуы мен оны жүзеге асыру механизмдері. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жүйесі. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджеттік әдістері. Экономиканы реттеудегі салық жүйесінің рөлі. Мемлекетті 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуң ақша-несие саясатын жүзеге асырудың негізгі механизмдері. Әлеуметтік салалар дамуын реттеудің әкімшілік-экономикалық әдістері. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу Мемлекеттің табиғатты қорғау мен 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату сыртқы экономикалық іс-әрекеттерінің негізгі бағыттары және оны реттеу

4

3

306

Есо 2208

Эконометрика

Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика элементтерінен мағлұмат. Статистикалық гипотезаны тексеру. Факторлар арасындағы себеп-салдар байланыстары. Та 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям атуңдау сипаттамалары көптік регрессияның классикалық моделдері. Ең кіші квадраттар әдісі. Регрессия теңдеуі параметрлерінің статистикалық маңыздылығы және модельдің адекваттылығы. Детерминация және икемділік коэффициенті 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату. Айнымалылар ерекшелігі. Мультиколлинеарлық. Қадамдық регрессия. Экономикадағы корреляция-регрессиялық талдау. кезеңдері. Уақыт қатары. Уақыт қатарын өңдеу әдістері. Автокорреляция. Сызықты емес эконометриялық моделдер. Бір уақыттағы теңдеулер 274 ОМ 3303 - Алматы каталог обязательных дисциплин по специальностям ату жүйесі

4

2


280208-evolyuciya-est-postoyannoe-sovershenstvovanie-otkroveniya-lyudyam-novogo-veka.html
281-chisla-i-velichini-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-prinyata-na-zasedanii.html
281-sossyureya-gorkaya-sossyureya-spornaya-rim-bilalovich-ahmedov.html